HÜKÜMLER VE KOŞULLAR


Sözleşme

REKLAM PANELİ YAZILIMI SÖZLEŞMESİ

1.Taraflar
İşbu sözleşme “Reklam Paneli Yazılımı Sözleşmesi” “Adtouch.net” – Pixelcode Reklam ve Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile “Reklamveren” arasında sözleşmenin elektronik olarak onaylanması anında akdedilerek karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

2.TANIMLAR
“Adtouch.net” – Pixelcode Reklam ve Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi “Reklamveren”: www.adtouch.net reklam satın alan, yazılım hizmeti alan kişi

REKLAM PANELİ YAZILIMI
“AdTouch.net” tarafından geliştirilen ve yönetilen Reklam Paneli Yazılımı, “Reklamveren”lere “AdTouch.net”e banka havalesi veya sanal pos (online kredi kartı) ile yaptığı ödeme miktarı kadar “AdTouch.net”’in belirlediği fiyatlardan reklam alanlarının kullanılması hakkını kapsar ve “AdTouch.net” kullanıcı panelinde yer alan raporları “Reklamveren” nihai sonuç olarak kabul eder. 3. Taraf sayım programları, paneller yada manipüle edilebilecek ortam sayımlarını “AdTouch.net” kesinlikle kabul etmez. Reklam Paneli Yazılımı, işbu sözleşme hükümleri doğrultusunda karşıklı iş birliği ilkesi ve “AdTouch.net”in yönetimi doğrultusunda yürütülür.

Reklam Paneli Yazılımı “Reklamveren” için ilgili süreç ve prosedürler

“Reklamveren” olmak için şahıs yada kuruluşlar “https://www.adtouch.net/epin/epin” adresinde yer alan formu doldurmak zorundadır. Formda yer alan “Epin” uygun görülen kullanıcılara verilir. “Reklamveren” yayınlamak istediği kampanya yada kampanya gruplarını “selfservis”* olarak “AdTouch.net”in onayına sunar. Reklam görseli, içeriği ve gelecekte doğurabileceği potansiyel nedenlerden ötürü yasal olmayan ürün yada konu içeremez. Sistem için herhangi bir uygunsuzluk içermeyen reklamlar “AdTouch.net” tarafından onaylanır. “Reklamveren” harcamak istediği reklam bedelini harcama başlamadan önce online olarak kredi kartıyla yada “AdTouch.net” tarafından belirlenmiş banka hesaplarına gönderimini yaparak kredi olarak paneline yükleyebilir. Ödeme gerçekleştikten sonra yayına alınan kampanyalar onay sürecine girer. Bir kampanyanın incelenmesi ortalama 72 saat sürebilir. “Reklamveren” isterse reklam kampanyasını oluşturmadan önce ödeme işlemini gerçekleştirip, daha sonra istediği bir zaman kampanyalarını başlatabilir. *: “Reklamveren” “Reklam Paneli Yazılımı” aracılığıyla kampanyaları kendisi yönetir.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
“Reklamveren” için;
a. Yayına alınacak kampanyaların; görselleri (banner), yazı içerikleri ve nihai internet sitesi “AdTouch.net”in belirlediği kurallara uygun olması gerektiğini, “AdTouch.net”in uygun görmediği reklamların onaylamayıp yayına almama hakkına sahip olduğunu,

b. “Reklam Paneli Yazılımı” kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemin ya da “AdTouch.net”in “Reklam Paneli Yazılımı” sisteminin düzgün çalışmasını etkileyecek bir girişimde bulunmamayı, sistemin işlemesini bozacak veya akamete uğratacak herhangi bir yazılım ya da cihaz kullanmamayı,

c. İşbu sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yine aynı madde içerisinde belirtilen şekilde yerine getireceğini,

d. Reklam kampanyalarının başlamasından önce kampanyanın bedelini “AdTouch.net” sayfalarında belirtilen ödeme metotlardan biri ile tamamlayacağını,

e. Herhangi bir virüs göndermek veya hasar vermek, hukuka veya sözleşme kurallarına aykırı sisteme müdahale etmek, yetkisiz giriş yapmak gibi fiillerle ve hukuka aykırı amaç veya saiklerle elektronik ortamda, saldırı, tecavüz ve eylemlerde bulunmayacağını,

f. Reklam kampanyaları devreye girdikten sonra kampanyanın yönlendirdiği sayfalarda “AdTouch.net” kurallarına aykırı içerik değişikliği yapmayacağını,

g. “Reklam Paneli Yazılımı” “AdTouch.net Kullanıcısı” olarak yer aldığı süre boyunca, Üyelik Formunda yer alan kendisine ait bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgiler değiştiği zaman değişen bilgilerde gerekli güncellemeleri ivedilikle yapacağını, sitedeki AdTouch.net Kullanıcısı hesabında yer alan kendisine ait herhangi bir bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu,

h. İşbu Sözleşmeden kaynaklana yükümlülüklerinden herhangi birini veya tamamını veya işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve alacaklarının bir kısmını veya tamamını devir ve temlik etmeyeceğini

ve işbu yükümlülüklerinin herhangi birine aykırı davranması halinde “AdTouch.net” tarafından tazminat hakları saklı kalmak koşuluyla sözleşmenin hiçbir ihtara lüzum olmaksızın tek taraflı olarak fesh edilebileceğini ve “AdTouch.net”in maruz kalacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. AdTouch.net SORUMLULUKLARI

“AdTouch.net”;

a. “Reklam Paneli Yazılımı”na başvuran, aracı iş ortakları tarafından gelen yada kendi rızası ile oluşturulan “Reklamveren”lerin 3. Madde’de yer alan durumları yerine getirmeleri halinde belirttikleri alanlarda reklam yayınlarının gerçekleştirilmesi,

b. İşbu sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yine aynı madde içerisinde belirtilen şekilde yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

c. “AdTouch.net” “Reklamveren”nin reklam performansı, satış yada bunun gibi sonuçlardan kesinlikle sorumlu tutulamayacağı gibi “Reklam Paneli Yazılımı”nın kampanya oluşturma, envanter yaratma, günlük bütçe değiştirme, birim maliyet, toplam harcanacak tutar ve başlangıç-bitiş tarihleri tamamen “Reklamveren”nin sorumluluğunda ve kontrolündedir.

5. ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMLAR

“Reklamveren”, “AdTouch.net” panelindeki raporlamayı nihai olarak kabul eder. Üçüncü taraf yazılımlar tarafından sağlanan raporlara “AdTouch.net” kesinlikle itimat göstermeyecektir. (Google Analytics v.b)

6. ÖDEME

“Reklamveren” yürüteceği reklam kampanyalarının bedelini “”AdTouch.net”e “AdTouch.net” web sitesindeki ————– Bankası’na bağlı olan kredi kartıyla online ödeme ekranından veya “AdTouch.net”in belirttiği banka hesap numaralarına havale yoluyla yapacaktır.

“Reklamveren” harcamak istediği reklamların bütçesini yayından önce yüklemelidir. Cari olarak anlaşılan harcamaların, “Reklam Paneli Yazılımı” paneline aktarılmadan önce belirlenen bütçe faturalandırılarak cari çalışacak taraflara iletilir ve ödeme vadesi takip eden ayın en geç 10.’da belirtilen banka hesabına havale olarak iletilmesi gerekmektedir. Belirtilen vade faturaya not olarak yazılacağı gibi elektronik ortamdan ilgili fatura onaylanmadan kesinlikle reklam yayını başlamayacaktır. Belirtilen vadenin geçmesinden doğacak avukatlık ve dosya masrafları karşı tarafa ait olacağı gibi noterden iyi niyet bildirimi gönderimini kabul eder.

7. AdTouch.net KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

“AdTouch.net Kullanıcısı”, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “AdTouch.net”in kendi veritabanında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, “AdTouch.net”in yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. FESİH ve ERİŞİM

FESİH

“AdTouch.net Kullanıcısı”nın işbu sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırı davranması halinde “AdTouch.net”, “AdTouch.net Kullanıcısı”nı geçici olarak “Reklam Paneli Yazılımı”ndan çıkarabileceği gibi dilerse sözleşmeyi herhangi bir mehil vermeden tek taraflı olarak derhal feshetmek hakkını da haizdir. Bu durumda AdTouch.net sözleşmenin feshi nedeniyle doğmuş ve doğacak tüm zararlarını talep edebilir.

ERİŞİM

“AdTouch.net” gerek duyduğu taktirde güncel harcanacak bakiyesi olmayan hesapları kullanıcı erişimine kapatabilir. Erişime kapatılan aktif olmayan hesapların raporları 1 ay içerisinde AdTouch.net Kullanıcı Panelinden, 3 ay içerisinde ise bütün veritabanlarından silinerek yedekler dahil olmak üzere hiçbir şekilde depolamama hakkına sahiptir.

9. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

İşbu sözleşme, 1. maddede belirlenen tarihte yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren hesaplanacak bir yıllık sürenin bitiminden önceki 15 (onbeş) gün içinde taraflardan herhangi biri tarafından işbu sözleşmenin 10. maddesinde belirtilen biçimde bildirim yapılmak suretiyle feshedilmediği taktirde kendiliğinden taraflar arasında 12 ay süre ile yenilenmiş olur.

10. TEBLİGAT ADRESİ VE BİLDİRİMLER

“AdTouch.net Kullanıcısı”, “AdTouch.net”e “Reklam Paneli Yazılımı”na kayıt sırasında “AdTouch.net”e bildirdiği elektronik posta adresine yapılacak tebligatın yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. “AdTouch.net Kullanıcısı”nın belirtilen elektronik posta adresi, “AdTouch.net Kullanıcısı”nın Reklam Paneli Yazılımı”na kayıt sırasında “AdTouch.net”e bildirdiği elektronik posta adresidir. “AdTouch.net” için belirlenen elektronik posta adresleri ise panel@adtouch.net adresidir. Taraflar’ın her biri elektronik posta adresinde değişiklik olması halinde, diğer Taraf’a yeni elektronik posta adresini ve bu yeni elektronik posta adresinin geçerli olacağı tarihi bildiren bir elektronik posta mesajı gönderecektir. Değişiklik bildirilmediği takdirde, eski elektronik posta adresine yapılan tebligat ulaşmış sayılacaktır.

12. DEĞİŞİKLİK

İşbu sözleşme ve işbu sözleşmeyle atıfta bulunularak işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Sözleşmesi” belgesinde “AdTouch.net ” dilediği zaman tek taraflı olarak değişikliğe gidilebilir. Bu değişiklikler www.adtouch.net sitesinde ilan edildiği tarihte taraflar bakımından bağlayıcılık kazanarak karşılıklı olarak yürürlülüğe girer.

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların çözümünde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.